Ms. H. Aulakh

Hello world! Welcome to my school blog. haulakh@vsb.bc.ca

   Nov 02

Synonym-Antonym-Similes Poem

Synonym-Antonym-Similes Poem